Spel- & Huisregels

Spelregels

Elswout-lid
Dat ben je niet zomaar! Erbij horen betekent dat je:

 1. Respect hebt voor elkaar, de leiding en de omgeving

 2. Actief en gezellig meedoet met de groep

 3. Nooit pest of agressief bent

Ouder van scout-kind(eren)
Dat betekent dat je:

 1. Respect en begrip hebt voor de (vrijwillige) inzet van de leiding en het bestuur

 2. Je kinderen op de afgesproken tijd brengt en haalt

 3. Zo tijdig mogelijk afzegt als je kind verhinderd is

 4. Een positieve houding van je kind stimuleert

 5. Betrokken bent bij het doen en laten van je kind en de club

 6. Bereid bent om af en toe te helpen

 7. Kennis hebt genomen van onze doelstellingen

Huisregels

Op ons scoutingterrein, in onze gebouwen en bij alle door onze vereniging georganiseerde activiteiten zijn er een aantal regels waar iedereen zich aan dient te houden. Het is belangrijk dat iedereen deze regels kent en respecteert.

 • Scouting uniform (blouse, das, stevige broek en goede schoenen) is verplicht (tenzij anders aangegeven door de leiding)

 • We gaan respectvol om met elkaar en met de natuur

  • Er wordt niet gediscrimineerd (op welke wijze dan ook)

  • Pesten doen we niet

  • We blijven van elkaars spullen af

  • Vechten is niet toegestaan

 • We houden ons aan deze basisregels rondom brengen en halen

  • Jeugdleden komen op tijd, en worden op de afgesproken tijd weer opgehaald

  • Jeugdleden mogen het terrein niet zelfstandig af zonder toestemming van leiding of ouders

  • Als een jeugdlid niet kan komen, moet dat aan de leiding van de speltak gemeld worden, ruim voordat de opkomst begint

 • Een zakmes mag je alleen meenemen na toestemming van de leiding

 • Elke speltak ruimt zijn spullen op na het gebruik en doet na de opkomst zijn eigen afwas

 • In de gebouwen en tijdens opkomsten geldt een rookverbod

 • Er wordt bij de vereniging geen alcohol verstrekt aan leden jonger dan 18 jaar

 • Als ouder van de jeugdleden heb je kennis genomen van onze doelstellingen en spelregels. Dit houdt in dat je

  • Respect en begrip hebt voor de (vrijwillige) inzet van de leiding;

  • Een positieve houding van je kind stimuleert;

  • Betrokken bent bij het doen en laten van je kind en de club;

  • Bereid bent om af en toe te helpen.

Aanmelden en Wachtlijst

 • Aanmelding of inschrijving op de wachtlijst gaat via de speltak zelf. Er wordt contact opgenomen met de speltakleiding om informatie te krijgen over de wachtlijst.

 • Instromen bij een speltak kan voornamelijk aan het begin van het seizoen. Op dat moment wordt op basis van de doorstromende en stoppende leden bepaald hoeveel leden toegelaten kunnen worden.

 • Als er een plaats voor uw kind is mag het drie keer vrijblijvend meedoen als aspirant-lid. Daarna kunt u besluiten of uw kind lid wordt en is inschrijven en contributie betalen verplicht.

 • Tijdens het scoutingseizoen kunnen alleen nieuwe leden toegelaten worden indien de groep niet vol is. Voor deze speltakken die vol zitten hanteren wij een wachtlijst.

 • Voor broertjes en zusjes hanteren we een voorrangsregel. Indien er een wachtlijst is bij een speltak, komen zij bovenaan deze wachtlijst.

Lidmaatschap & contributie

 • Voor de ledenadministratie wordt gebruik gemaakt van het door Scouting Nederland beschikbaar gestelde registratiepakket: SOL

 • Leden worden ingeschreven op basis van een volledig ingevuld inschrijfformulier

 • Alle veranderingen in de gegevens van leden, zoals verhuizing, wijziging telefoonnummers, overvliegen naar een andere speltak worden doorgegeven aan de beheerder van de ledenadministratie of de speltakleiding

 • Vanaf het moment dat je lid wordt ben je contributie verschuldigd en éénmalig installatiekosten

 • Als je gedurende het seizoen lid wordt zal de contributie naar rato verrekend worden door de penningmeester

 • Het verzoek tot contributie betalen wordt uitgevoerd door de penningmeester tussen september en november, of na inschrijving bij instroom gedurende het seizoen

 • De contributie wordt in één keer voldaan. Bij uitzondering en alleen in overleg met de penningmeester is het mogelijk een betalingsregeling te treffen

Opzeggen lidmaatschap

 • Beëindigen van het lidmaatschap vindt schriftelijk of per e-mail plaats vòòr 1 augustus van het lopende seizoen. Te late ontvangst van de opzegging leidt automatisch tot verlenging van het bestaande lidmaatschap.

 • Bij opzeggen na 1 augustus gelden de volgende afspraken

  • Opzeggen tussen 1 augustus en 1 december: 25% van de jaarcontributie verschuldigd

  • Opzeggen tussen 1 december en 1 maart: 50% van de jaarcontributie verschuldigd

  • Opzeggen na 1 maart: volledige jaarcontributie verschuldigd