Omgeving

De “Kennemerduinen” als achtertuin. Al sinds de oprichting van onze groep in 1932 hebben wij de Kennemerduinen als achtertuin. Op zo’n 100 meter afstand van onze boerderij bevindt zich de ingang Bleek en Berg van het Nationaal Park (opgericht in 1995) Zuid-Kennemerland. Dit prachtige park strekt zich uit tussen de plaatsen IJmuiden, Santpoort, Bloemendaal en Zandvoort. Het heeft een omvang van ruim 3800 hectare.

Vogels
De vogelstand van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is zeer gevarieerd. Dit is te danken aan de vele landschaps- en vegetatietypen en aan de uitgestrektheid van het gebied. Ook de roofvogelstand is fors. De afgelopen 10 jaar hebben vijf soorten met succes gebroed. In totaal zijn ongeveer 230 vogelsoorten waargenomen, waarvan er zo’n 200 regelmatig komen rusten en foerageren. Zeventig tot negentig soorten kunnen als vaste broedvogels beschouwd worden. Dat is bijna de helft van alle soorten broedvogels die in Nederland voorkomen. Enkele soorten, die vooral in de kleinere vochtige valleien voorkomen zijn Rietgors, Kievit en Scholekster.

Zoogdieren
In de duinen komen allerlei zoogdieren voor. Tijdens een wandeling in de schemering kunt u vossen, marterachtigen, konijnen, hazen, eekhoorns, egels, mollen, ratten, muizen en vleermuizen tegenkomen. In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland treft u ook reeën en damherten.

Marters
Sinds 2005 is er een nieuwkomer in de duinen, de boommarter. Deze is ongeveer 75 centimeter groot, inclusief staart. Hij is vooral in de schemering en ’s nachts actief. Dan maakt hij verkenningstochten tot wel 20 kilometer. Hij voedt zich met vogels, muizen, konijnen, eekhoorns, vleermuizen en insecten. In de herfst staan bessen en vruchten op het menu. Andere marterachtigen in de duinen zijn de bunzing en de wezel, een relatief kleine marter. Ook de hermelijn komt hier en daar nog voor in de duinen. Deze is herkenbaar aan de zwarte punt aan de staart.

Reeën en damherten
Reeën en damherten komen niet voor in het Noordhollands Duinreservaat, omdat het Noordzeekanaal een barrière vormt. Je kunt ze wel tegenkomen tijdens een avondwandeling in de Kennemerduinen. Een damhert herken je aan de witte stippen op de rug en de duidelijk zichtbare staart. Ze zijn groter dan reeën. De mannetjes hebben een indrukwekkend gewei. Damherten leven meestal in groepen. In oktober breekt de bronsttijd aan en vechten de mannetjes om een territorium. ’s Nachts klinkt dan het burlen van de damherten, een knorrend geluid. Ook bij de reeën strijden de mannetjes om het beste gebied. Reeën leven in de zomers vaak alleen, en ’s winters in groepjes. Ze eten graag de sappige knoppen van bomen en struiken.

Grote grazers
Bij het beheer van de duinen worden steeds vaker zogeheten grote grazers ingezet. Dit zijn dieren als schapen, Exmoorpony’s, Shetlandpony’s, Schotse Hooglanders en Konikpaarden. Zij zorgen dat gras en struiken geen kans krijgen om het duin te overwoekeren. Vroeger voorkwamen konijnen dit, maar door ziekten zijn deze grotendeels verdwenen uit het duin. Een eenzijdige begroeiing zorgt voor een armere biotoop, waarbij duinvlindersoorten zeldzaam worden, evenals vogels die van rupsen leven. De grote grazers zijn bestand tegen ons klimaat en kunnen ook in de winter buiten blijven. Bovendien zijn het dieren die mensen met rust laten. De kans dat je een grazende duinbewoner tegenkomt wisselt, omdat zij grote stukken natuurterrein bewonen. Als je de duinen regelmatig bezoekt, komt het vast eens tot een ontmoeting. Daarbij dienen de volgende gedragsregels in acht te worden genomen:

  1. Houd minimaal 20 meter afstand en ga met een boog om de dieren heen. Hiervoor mag je van het pad afwijken.

  2. Ligt of staat er vee op een ruiterpad, dan adviseren we ruiters om de dieren stapvoets met een boog te passeren. Je mag van het pad af. Is dat niet mogelijk, neem dan een andere route of blijf even wachten.

  3. Voer de dieren niet! Hierdoor kunnen ze naar mensen toegaan en bedelen. Opdringerige dieren zullen moeten worden verwijderd. En dat is zonde, toch?

  4. Loop niet tussen een koe en een kalf door. De koe zal haar kalf willen beschermen door dreigend gedrag te vertonen.

  5. Loop je met een hond (daar waar honden zijn toegestaan), passeer dan de dieren met een boog en houd je hond kort aangelijnd.

In het Kraansvlak loopt een proef met wisenten. Met wat geluk kun je deze grote rundachtigen vanaf een afstand bewonderen. Ze leven in een ruim 220 ha groot natuurgebied dat van oudsher is afgesloten voor het publiek.

De Eerebegraafplaats
De Eerebegraafplaats neemt een speciale plaats in binnen het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Als men door de poort loopt, ziet men de vlag, de klokkentoren en 373 graven in een weids duinlandschap. Op deze plek zijn in de oorlogsjaren ‘40 – ‘45 meer dan honderd verzetsmensen door de bezetters gefusilleerd. Vele anderen vonden de dood op andere plaatsen in het Noord-Hollandse duingebied. Eén van hen was Hannie Schaft. Op 4 mei, de dag waarop tijdens de nationale dodenherdenking de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, loopt onze groep altijd mee in de stille tocht vanaf de Watertoren te Overveen naar de Eerebegraafplaats.